Image

Промене података везане за простор, начин обрачуна и друго обављају се у експозитурама и седишту ЈКП “Инфостан технологије.

Корисник је дужан да све промене пријави ЈКП “Инфостан технологије” у року од 8 дана од дана извршене промене. За све промене података или престанак коришћења услуга, потребно је доставити одговарајуће документе и формуларе (налазе се на дну ове стране).

Промена имена на уплатници после промене власника:

Молба за промену имена

Фотокопија документа о промени власника и оригинал на увид (Уговор о купопродаји, Решење о оставинској расправи, Уговор о поклону, Уговор о доживотном издржавању или сл.)
Потврда управника стамбене заједнице о броју чланова домаћинства (уколико се заједнички трошкови обрачунавају по броју чланова домаћинства)

Промена начина обрачуна мерљивих комуналних услуга:

(вода, топла вода, заједничка електрична енергија, изузев струјомера подстанице који се наплаћује искључиво по квадратном метру загреваног простора):

До формирања Скупштине стамбене заједнице мерљиви комунални производи се наплаћују по квадратном метру простора, а Скупштина стамбене заједнице својом Одлуком може да промени начин обрачуна на обрачун по броју чланова домаћинства

Промена броја чланова домаћинства за обрачун заједничких трошкова:

Потврда управника стамбене заједнице о броју чланова домаћинства

Престанак плаћања услуге грејања преко јединствене уплатнице обједињене наплате:

(претварање стамбеног простора у пословни, демонтажа грејних тела у стану, прелазак на наплату преко мерача топлоте, директно плаћање ЈКП “Београдске електране”):

Искључиво по налогу ЈКП “Београдске електране”

Престанак плаћања услуге сакупљање и транспорт комуналног отпада:

(празни станови, куће које се не користе, пословни простор у коме делатност обављају правна лица и плаћају директно ЈКП “Градска чистоћа”, пословни простор у коме се не обавља делатност):

Искључиво по налогу ЈКП “Градска чистоћа”

Отказивање осигурања:

Директно код осигуравајуће куће, у било којој експозитури ЈКП “Инфостан технологије”, путем поште, мејла или позивног центра 11011

ПРЕУЗМИТЕ ФОРМУЛАРЕ: