Image

У циљу наплате доспелих, а неизмирених потраживања за извршене комуналне услуге, ЈКП „Инфостан технологије“ има право да подноси Предлоге за извршење надлежним јавним извршитељима, као и да подноси тужбе пред надлежним судовима.

 

На основу Закона о извршењу и обезбеђењу (“Сл. гласник РС” бр. 31/2011, 99/2011-др. закон 109/2013- УС и 55/2014 и 139/2014), ЈКП “Инфостан технологије” почев од 17.5.2012. године Предлоге за извршење на основу веродостојне исправе због дуга по основу доспелих, а неизмирених обавеза за коришћење комуналних услуга подноси искључиво надлежним јавним извршитељима.

У међувремену, донет је нови Закон о извршењу и обезбеђењу (Сл.Гласник РС. Бр. 106/2015 и 106/2015-аутентично тумачење), који је почео да се примењује почев од 1.7.2016. године, а потом и Закон о извршењу и обезбеђењу (Сл.Гласник РС. бр. 106/2015, 106/2016-аутентично тумачење, 113/2017-аутентично тумачење и 54/2019).

У складу са новим Законом о извршењу и обезбеђењу, ЈКП “Инфостан технологије” ће као извршни поверилац наставити да подноси Предлоге за извршење на основу веродостојних исправа ради намирења новчаних потраживања насталих из комуналних услуга и сродних делатности, против дужника који нису намирили своје доспеле новчане обавезе.

 

Уз Предлог за извршење, прилаже се веродостојна исправа, односно Извод из пословних књига са укупним стањем дуга на име доспелих, а неизмирених обавеза за коришћење комуналних услуга на дан подношења Предлога за извршење.

Напомена: Плаћање рачуна који су обухваћени Предлогом за извршење, односно тужбом се врши са позивом на број који је другачији од позива на број који се налази на рачунима који редовно доспевају на наплату, те је пре плаћања утужених месеци потребно отићи до најближе експозитуре или седишта предузећа како би се добиле исправне инструкције за плаћање.

Такође, према новом Закону о извршењу и обезбеђењу ЈКП “Инфостан технологије” Београд као извршни поверилац није у обавези да извршном дужнику претходно упути Опомену пред утужење пре подношења Предлога за извршење, односно да уз Предлог за извршење приложи доказ о експедованој опомени извршном дужнику.

Када прими Предлог за извршење од извршног повериоца, надлежни јавни извршитељ поступа на следећи начин:

 

– Уколико је Предлог за извршење неуредан или неоснован-надлежни јавни извршитељ доноси Решење о одбијању или одбачају Предлога за извршење


– Уколико је Предлог за извршење дозвољен, уредан и основан-надлежни јавни извршитељ доноси Решење о извршењу на основу веродостојне исправе

 

У Решењу о извршењу се обавезује извршни дужник да намири потраживање извршног повериоца у року од 8 дана, од дана достављања Решења са одмереним трошковима поступка и одређује се средство и предмет извршења ради намирења потраживања извршног повериоца и трошкова поступка.

 

Извршни дужник је у обавези да уз Приговор достави писмене исправе којима доказује наводе из Приговора. Приговор одлаже извршење Решења.

Против Решења о извршењу извршни дужник може да изјави Приговор и то из следећих законских разлога:

• Да се веродостојна исправа не односи на дужника

• Да обавеза из веродостојне исправе није доспела

• Да је обавеза извршена или је на други начин престала у целини или делимично

• Да је потраживање застарело

Извршни дужник може приговором да побија Решење или само део Решења којим су одмерени трошкови поступка..

Приговор се подноси надлежном суду, а преко Јавног извршитеља у року од 8 дана, од дана пријема Решења о извршењу.

 

Уколико извршни дужник пропусти да поднесе Приговор у горе наведеном року, односно року који је одређен Решењем о извршењу, изрвшни дужник по протеку поменутог рока губи исто право, услед чега поступајући јавни извршитељ почиње да спроводи предметни извршни поступак у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу.

Овлашћења јавних извршитеља:

Јавни извршитељ врши јавна овлашћења која су му поверена Законом о извршењу и обезбеђењу или другим законом. Јавни извршитељи се именују за подручје Вишег суда и Привредног суда, а по решењу Министра надлежног за послове правосуђа. Јавни извршитељ спроводи Одлуке суда, осим у случајевима искључиве надлежности суда и дужан је да поштује начело хитности, те да доноси Одлуке и предузима радње у законским роковима.

Јавни извршитељ:

– Доноси Решење о извршењу на основу веродостојне исправе ради намирења новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности
– Закључком одређује средство и предмет извршења, мења га или додаје
– Доноси Решења и Закључке
– Предузима радње којима се непосредно спроводи извршење или обезбеђење
– Доставља акте суда и јавног извршитеља и писмена страна и других учесника у поступку ако јавни извршитељ спроводи извршење
– Прибавља податке о извршном дужнику
– Прикупља податке о имовинском стању извршног дужника
– Доноси Закључке, саставља записнике, захтеве и службене белешке у складу са овлашћењима из овог закона
– Спроводи попис, процену имовине, пленидбу и продају покретне имовине и непокретност
– О свом трошку и на своју одговорност поверава трећим лицима продају имовине
– Прима и преноси новчана средства, у складу са овим законом
– Предузима и друге радње предвиђене Законом о извршењу и обезбеђењу

Јавни извршитељ врши јавна овлашћења у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу и сви државни органи као и правна лица су дужна да му у поступку извршења пруже помоћ и омогуће приступ подацима потребним за спровођење извршења.

Јавни извршитељ има право на накнаду за рад и на накнаду трошкова према Јавноизвршитељској тарифи („Сл. гласник РС“, бр. 93/2019), коју прописује Министар надлежан за послове правосуђа.

Када нису испуњени законски услови за подношење Предлога за извршење, ЈКП „Инфостан технологије“ је овлашћено да против корисника који нису измирили своје доспеле новчане обавезе поднесе Тужбу са предлогом за издавање платног налога надлежном суду у складу са чланом 456. Закона о парничном поступку.

Све неопходне информације о Јавним извршитељима налазе се на сајту Коморе јавних извршитеља.