Image

Основни акт на основу кога послује ЈКП „Инфостан технологије” је Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда („Сл. лист града Београда”, бр. 24/2003, 2/2011, 11/2005, 34/2014 и 19/2017), Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији Града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 85/2019), Одлука о допунама Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији Града Београда („Службени лист града Београда”, бр.38/2021) и Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда  („Службени лист града Београда”, бр.101/21), које можете преузети као ПДФ фајл. ЈКП „Инфостан технологије” поштује и све акте и одлуке на основу којих раде учесници у СОН-у, као и остале законске прописе.

ГРАДСКЕ ОДЛУКЕ:

Одлука о одређивању комуналних делатности („Службени лист града Београда”, бр. 2/17)

Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању комуналних делатности („Службени лист града Београда”, бр. 2-1111)

Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању комуналних делатности („Службени лист града Београда” број 40/21)

Одлука о комуналном реду („Службени лист града Београда”, бр.10/2011, 60/2012, 51/2014, 92/2014, 2/2015, 11/2015, 61/2015, 75/2016, 19/2017, 50/2018 и 92/2018)

Одлука о кућном реду у стамбеним зградама („Службени лист града Београда”, бр. 12/96-пречишћен текст, 14/96-испр., 6/99, 11/2005)

Одлука о минималној висини износа текућег одржавања заједничких делова зграда, висини износа накнаде у случају принудно постављеног професионалног управника и минималној висини износа на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 50/2018)

Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду („Службени лист града Београда”, бр. 43/07, 2/11, 29/14,  19/17 и 65/20)

Одлука о изменама Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду („Службени лист града Београда”, бр. 101-22)

Одлука о пречишћавању и дитрибуцији воде („Службени лист града Београда”, бр.23/2005, 2/2011, 29/2014)

Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда („Службени лист града Београда” бр. 6/2010, 29/2014, 29/2015, 19/2017 и 85/2019)

Одлука о ценама топлотне енергије („Службени лист града Београда”, бр. 1/2002, 3/2002-испр., 23/2002, 2/2004, 41/2004, 4/2005-испр., 27/2005-др. решење, 2/2007-др. решење, 7/2007-испр.др.решења, 36/2008-др.решење, 55/2008-др.решење, 34/2010-др.решење, 35/2010-др.решење, 44/2011-др.решење, 49/2012-др.решење, 2/2013-др.решење, 79/2013-др.решење, 64/2014-др.решење, 95/2014-др.решење и 56/2015-др.решење)

Решење о трошковима искључења и поновног прикључења на систем даљинског грејања ЈКП „Београдске електране” („Службени лист града Београда”, бр. 78/2016)

Одлука о одржавању чистоће („Службени лист града Београда”, бр. 27/2002, 11/2005, 6/2010-други пропис, 2/2011, 10/2011-други пропис, 42/2012, 31/2013, 44/2014, 79/2015 и 19/2017)

Одлука о димничарским услугама („Службени лист града Београда”, бр. 15/93, 17/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/2005, 34/2014 и 19/2017)

Одлука о обезбеђивању услова за развој и управљање и одржавање сервиса за дигитално пружање услуга у области комуналних делатности и осталих послова из надлежности града Београда „Београд паметан град – Belgrade smart city” („Службени лист града Београда”, бр.352-448/21-Ц)

Интервентне мере заштите најугроженијих грађана („Сл. лист града Београда”, бр. 19/95, 13/96, 22/98, 10/99, 14/99, 21/99, 9/2000, 21/2000, 14/2001, 19/2001, 26/2001, 1/2002, 11/2002, 29/2002, 2/2003, 17/2003, 33/2003, 1/2004, 12/2004, 38/2004, 15/2005, 27/2005, 27/2006, 9/2007, 39/2007, 41/2007, 42/2008, 31/2009, 1/2010, 25/2010, 39/2010, 5/2012, 41/2012, 67/2012, 33/2013, 78/2013, 27/2014, 36/2014, 41/2014,104/2014, 38/2015, 85/2015, 67/2016, 135/2016, 108/2017, 131/2018, 131/2019, 155/2020, 125/2021, 122/2022 и 87/2023)

Закључак о допуни Интервентних мера заштите најугроженијих грађана (5-191/14)

Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана ( 5/2761/14)

Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана (5-4847/15)

Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана (8-8628/17)

Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана (5-9101/18)

Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комунланих услуга („Службени лист града Београда”, бр. 101-20)

Закључак о изменама Интервентних мера заштите најугроженијих грађана („Службени лист града Београда”, бр. 5-8734/19-Г)

Закључак о изменама Интервентних мера заштите најугроженијих грађана („Службени лист града Београда”, бр. 4-8039/23-Г)

РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ:

Закон о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 15/2016 и 88/2019)

Закон о становању и одржавању зграда („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 104/2016 и 9/2020-др.закон)

Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник Републике Србије”, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018)

Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник Републике Србије” бр. 106/2015, 106/2016-аутентично тумачење и 113/2017-аутентично тумачење и 59/2019)

Закон о водама („Сл. гласник Републике Србије” бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018)

Закон о заштити потрошача (,,Сл. гласник РСˮ, бр.88/2021)

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС”, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021)

Закон о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени гласник РС”, број 41/2018, 95/2018, 31/2019 и 15/2020)

Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/2018)

Уредба о висини накнаде за воде („Службени гласнику Републике Србије”, бр. 14/2018)

Уредба о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник рс”, бр. 63/2013 и 91/2018)

КОРИСНИ ЛИНКОВИ:

На следећим адресама се налазе готово сви поменути прописи и њихове измене, донети после 2002. године:

Службени лист града Београда

Народна скупштина Републике Србије