Image

Према Одлуци о начину плаћања комуналних услуга на територији Града Београда (“Службени лист града Београда”, бр. 24/2003, 11/2005, 2/2011, 34/2014 и 19/2017 ), Одлуци о изменама и допунама Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији Града Београда (“Службени лист града Београда”, бр. 85/2019), Одлуци о допунама Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији Града Београда (“Службени лист града Београда”, бр.38/2021) и  Одлуци о изменама и допунама Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда (“Службени лист града Београда”, бр.101/21), корисници комуналних производа и услуга обавезни су да плаћају прописане надокнаде.

Накнаду за комуналне услуге и производе кроз Систем обједињене наплате плаћају:

 

– закупци станова у државној и друштвеној својини

– власници станова

– корисници службених станова

– корисници гаража

– власници породичних стамбених зграда

– власници и закупци гаража

– власници и закупци пословних просторија

Власници и закупци пословних просторија посебно плаћају услуге даљинског грејања и водовода и канализације. Корисник који намерава да почне/престане да користи одређени стан, кућу или гаражу, односно пословну просторију, дужан је да писаним путем са неопходном документацијом, обавести ЈКП “Инфостан технологије” о дану када ће престати да користи стан или гаражу, односно пословну просторију.

Плаћањем рачуна обједињене наплате преко ЈКП “Инфостан технологије” омогућавате да:

– славине лети не буду суве

– радијатори зими буду топли

– улице буду чисте

– лифтови раде

– фасаде буду лепе

Ако корисник комуналних услуга изгуби или на други начин уништи јединствену уплатницу, у обавези је да то без одлагања пријави било којој експозитури ЈКП “Инфостан технологије” путем Бесплатног позивног центра, мејла, поште или лично, где ће добити инструкције за плаћање, као и за приступ електронском сервису за доставу и плаћање рачуна е.Сандуче.

Комуналне услуге плаћају се путем јединствене уплатнице на којој су посебно исказани месечни износи накнада наведених услуга, односно аконтација, која садржи укупан збир свих тих износа. Јединствене уплатнице за претходни месец ЈКП “Инфостан технологије” доставља корисницима почетком сваког месеца. Корисници који не добију уплатницу до 15. у текућем месецу за претходни месец, у обавези су то да пријаве било којој експозитури ЈКП “Инфостан технологије”, путем  позивног центра 11011, мејла или лично, где ће добити инструкције за плаћање, као и за присутуп електронском сервису за доставу и плаћање рачуна е.Сандуче.

Корисници могу да плаћају своје рачуне и путем електронског банкарства. Предузеће корисницима омогућава портал за електронску доставу и плаћање рачуна е.Сандуче https://esanduce.rs/prijava, где могу добити електронске рачуне обједињене наплате и других правних лица и плаћати рачуне само једним кликом платним картицама.

Уплате се врше  на шалтерима ЈП Пошта Србије и већине пословних банака. Рачуни се могу платити и путем трајног налога код пословних банака.

Корисницима који немају неизмирене обавезе према Систему обједињене наплате, на рачуну је обрачунат попуст од 5% за плаћање до рока доспећа за попуст.

Попуст од 6% обрачунава се унапред корисницима који шест месеци користе у континуитету попуст при плаћању. Попуст од 7% обрачунава се корисницима који годину дана у континуитету користе попуст при плаћању. Град Београд преко Секретаријата за социјалну заштиту обезбеђује 10-30% субвенције за различите категорије корисника.

Комуналне услуге се плаћају месечно, осим топлотне енергије за загревање гаража која се плаћа само у грејној сезони. Корисник комуналних услуга који своје обавезе не плати у року доспећа (до краја текућег месеца за претходни месец), дужан је да заједно са основним задужењем плати затезну камату на износ основног задужења од дана доспећа до дана уплате, по стопи утврђеној законом. Камата ће бити евидентирана од стране ЈКП “Инфостан технологије” на уплатници за наредни месец у односу на месец на који се односи затезна камата.

Скупштина града Београда је на седници одржаној дана 13.04.2023. године донела Одлуку о измени Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда („Службени лист града Београда“, број 24/2003, 11/2005, 2/2011, 34/2014, 19/2017, 85/2019, 38/2021 и 101/2021- у даљем тексту: Одлука), на начин да се у члану 16. став 5. Одлуке брише, као и да се ова промена примењује почев од 01. јула 2023. године. Наведена Одлука о измени Одлуке о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда  је објављена у Службеном листу града Београда број 23/23 од 13.04.2023. године.

 

С обзиром на наведено, обавештавамо вас да ЈКП Инфостан технологије почев од 1. јула 2023. године нeма правни основ за покривање трошкова наплате накнаде комуналних услуга на основу јединствене уплатнице.  Исту ће наплаћивати пружаоци платних услуга при пријему уплата у складу са својом тарифом накнада за услуге физичким лицима.

Спорне износе комуналних накнада, односно аконтација, корисници могу да рекламирају у било којој експозитури ЈКП “Инфостан технологије”, путем  позивног центра 11011, поште или мејла. Обрасци за рекламације доступни су корисницима на сајту предузећа.

По истеку рока за плаћање јединствене уплатнице, ЈКП “Инфостан технологије” ће на основу Закона о извршењу и обезбеђењу (“Сл. гласник РС”, бр. 106/2015, 106/2016-аутентично тумачење, 113/2017-аутентично тумачење и 54/2019) поднети Предлог за извршење на основу веродостојне исправе јавним извршитељима

Детаљна процедура описана је на страни  “Принудна наплата”

Рачуне ЈКП “Инфостан технологије” за обједињену наплату физичка лица могу да уплате на шалтерима ЈП „Пошта Србије“, као и у пословним банкама код којих је такође, могуће плаћање рачуна  путем трајног налога:

“Addiko“ – www.addiko.rs  

“AIK” – www.aikbanka.rs   

“Intesa” – www.bancaintesa.com

“Поштанска штедионица” – http://www.posted.co.rs   

“RBA” – https://www.rbabanka.rs

“Erste banka” – www.erstebank.rs   

“Eurobank – Direktna” – https://www.eurobank-direktna.rs

“NLB Komercijalna“ – https://www.nlbkb.rs 

“Mobi“ – (плаћање путем мобилне апликације Mobi banke – www.mobibanka.rs)

“Unicredit banka” – www.unicreditbank.rs   

 “Alta” – https://altabanka.rs  

“OTP” – https://www.otpbanka.rs