Image

Јавно комунално предузеће “Инфостан технологије” део је комуналног система Града Београда, чија је делатност обједињена наплата комуналних услуга.

Назив: Јавно комунално предузеће “Инфостан технологије” Београд

Скраћени назив: ЈКП “Инфостан технологије”

Седиште: Данијелова 33, 11010 Београд

Општина: Вождовац

Власник: Град Београд 100%

Датум оснивања: 1.12.1989. године

Законски заступник: Александар Кемивеш, в.д. директора предузећа

Матични број: 07048971

ПИБ: 100383967

Шифра делатности: 6311-обрада података, хостинг и сл.

Систем обједињене наплате (СОН)

Систем обједињене наплате  комуналних услуга у Београду успостављен је почев од 1. јануара 1977. године, са циљем економичне и рационалне обраде података и наплате потрошених комуналних услуга.

ЈКП “Инфостан технологије” кроз СОН обавља обрачун и наплату искључиво по налогу градских комуналних предузећа, која испоручују своје услуге корисницима.

Данас ЈКП “Инфостан технологије” кроз СОН обрађује податке за више од 800.000 корисника комуналних услуга у Граду Београду, на територији централних градских општина (Чукарица, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Вождовац, Врачар, Земун и Звездара) и ободних градских општина (Сурчин, Барајево и Гроцка) и обрачунава и наплаћује потрошене комуналне услуге.

ЈКП “Инфостан технологије” има више од 280 запослених лица, који су организовани у седам сектора и распоређени по општинским експозитурама и седишту предузећа. Надзорни одбор и директора ЈКП “Инфостан технологије” именује Скупштина града Београда.

Завод за информатику и статистику престао је да постоји као организациона јединица у саставу Градске управе, а послови који су у њему обављани се обављају делом у осталим организационим јединицама Градске управе, а делом у ЈКП “Инфостан”. Спајањем ЈКП “Инфостан” са Заводом за информатику и статистику омогућено је боље управљање ИТ пословима у граду Београду и консолидација података. Јединствено пружање информатичких услуга из једног центра доприноси лакшем систему извештавања града и бољој организацији посла. ЈКП “Инфостан” је проверена информатичка кућа која поседује знање и комплетну инфраструктуру информационог система, неопходну за успешно обављање посла. Након сједињавања са ЗИС-ом, у предузећу се поред основне делатности ефикасније обављају и додатни послови из области информационих технологија и телекомуникација. Централизацијом послова остварује се уштеда, јер се из једног центра обављају најважнији информатички послови у граду. Предузеће располаже техничким и кадровским ресурсима, који омогућавају да се несметано врши обједињена наплата комуналних услуга, штампа и дистрибуција месечних рачуна, поред допунских информатичких послова.

Скупштина града Београда је 7.12.2015. године донела Одлуку о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа “Инфостан”. Пословно име предузећа промењено је из ЈКП “Инфостан” у ЈКП “Инфостан технологије”.

Мисија:

Интеграција функције наплате накнаде за извршене услуге комуналног система Београда кроз систем обједињене наплате чиме се ствара вредност за кориснике, комунална предузећа и град Београд, обезбеђењем материјалних услова за квалитетно и непрекидно коришћење комуналних услуга и вршење комуналних делатности.

Визија:

Остати поуздан партнер грађана и комуналних предузећа, препознат по квалитетним и приступачним услугама обједињене наплате, са тежњом за континуираним иновацијама информатичког система и поделом искуства и практичних решења са осталим градовима и општинама у Србији и ван ње.