Image

Систем обједињене наплате (СОН) у граду Београду омогућава економичну, брзу и рационалну обраду података и обједињену наплату комуналних услуга преко месечних уплатница за станове, гараже и пословни простор, на територији централних градских општина (Чукарица, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Вождовац, Врачар, Земун и Звездара) и ободних градских општина (Сурчин, Барајево и Гроцка).

ПРЕДНОСТИ СИСТЕМА ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ:

• Све услуге на једном рачуну

 

• Плаћање на једном месту

 

• Мањи трошкови уручења рачуна корисницима

 

• Мањи трошкови платног промета

 

• Већа наплата уз мање оптерећење градског буџета

 

• Могућност наплате накнада чија би појединачна наплата била неекономична, јер би трошкови превазили износ услуге

 

• Реализација самодоприноса кроз обједињену наплату

• Реализација донаторских и хуманитарних акција

 

• Заједничко плаћање предујма при утужењу

 

• Уштеде у рачунарској и другој опреми

 

• Мањи број кадрова за исти обим посла

 

• Уштеде у потрошном материјалу

 

• Достављање разних обавештења на кућну адресу

 

• Електронско плаћање рачуна

УЧЕСНИЦИ У СИСТЕМУ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ

Даваоци услуга, услуге и производи који се наплаћују путем уплатница Система обједињене наплате:

ЈКП “Београдске електране” Београд – Услуге производње и дистрибуције топлотне енергије за потребе грејања и испорука потрошне топле воде

ЈКП “Београдски водовод и канализација” Београд – Услуге производње и испоруке воде за пиће и одвођење отпадних вода, као и погонска спремност система

ЈП “Градско стамбено” Београд – Услуге одржавања стамбених зграда (хитне интервенције, одржавање лифтова, одржавање кровова, одржавање фасада, одржавање заједничких уређаја у стамбеним зградама), чишћење зграда и услуга наплате закупнине за станове у друштвеном и државном власништву

ЈКП “Градска чистоћа” Београд – Услуге сакупљања и транспорта комуналног отпада

Бео Чиста Енергија д.о.о. – Услуге одлагања комуналног отпада

ЕПС Дистрибуција д.о.о. – Услуге испоруке електричне енергије за заједничку потрошњу уређаја у стамбеним зградама и гаражама и потрошња подстаница за грејање

“Димничар” АД Београд – Услуге чишћења и одржавања оџака

ЈКП “10. Октобар” Барајево – Услуге одношења и депоновања комуналног отпада и управљање и одржавање гробаља на територији општине Барајево

ЈКП “Сурчин” Сурчин – Услуге одношења и депоновања смећа, одржавање цевастих пропуста и одржавање гробаља на територији општине Сурчин

Еко Гроцка д.о.о. – Услуге сакупљања комуналног отпада и услуге грејања

Секретаријат за имовинско правне послове Град Београд – Закупнина за социјалне станове у власништву Града Београда

Војна Пошта 2084 – Услуге производња и дистрибуције топлотне енергије за потребе грејања са подстаница у власништву војске РС

Коне д.о.о. Београд – Услуге одржавања лифтова

Задужбина “Николе Спасића” Београд – Наплата закупнине за станове у власништву задужбине

Задужбина “Наумовић Димитрија, казанџије из Београда, жене Анке и сина Васе“ Београд – Наплата закупнине за станове у власништву задужбине

Задужбина “Рихарда Фрелиха” Београд – Наплата закупнине за станове у власништву задужбине

Задужбина Љубице М. Здравковић – Наплата закупнине за станове у власништву задужбине

Медицински факултет Универзитета у Београду – Наплата закупнине за станове

Задужбина “Драгољуба Маринковића” Београд – Наплата закупнине за станове у власништву задужбине

Фондације “Милана Стефановића Смедеревца и супруге Даринке” Београд – Наплата закупнине за станове у власништву задужбине

Задужбина “Влајка Калинића” Београд – Наплата закупнине за станове у власништву задужбине

Задужбина “Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића” Београд – Наплата закупнине за станове у власништву задужбине

Задужбина “Веселина Лучића” Београд – Наплата закупнине за станове у власништву задужбине

Задужбина “Ђоке Влајковића” Београд – Наплата закупнине за станове у власништву задужбине

Министарство за пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Републичке таксе за коришћење водног добра и накнаде за испуштену воду

Дунав осигурање АД Београд – Осигурање стана, хитне кућне поправке

ДДОР Нови Сад – Осигурање стана

Глобос осигурање АД Београд – Осигурање стана

Wiener Stadtische осигурање АД Београд – Осигурање стана

Uniqua осигурање АД Београд – Неживотно осигурање лица, осигурање стана, хитне кућне поправке

“АИК корпорација” Падинска скела Београд – Наплата услуга воде и канализације и закупнине

Пан лифт д.о.о. – Услуге текућег и инвестиционог одржавања лифтова

Коне д.о.о. – Одржавање лифта

Космај д.о.о. – Текуће и инвестиционо одржавање лифта

Traco d.o.o. – Услуге очитавања уређаја за регистровање потрошње топлотне енергије (URP) и расподеле потрошње на основу очитаних УРП

Green Comfort Energy d.o.o. – Услуге испоруке топлотне и расхладне енергије

Давид Пајић Дака д.о.о. – Текуће и инвестиционо одржавање лифта

Iluterm – Очитавање УРП

Металинг плус доо – Очитавање и баждарење УРП

ЈКП „Инфостан технологије“ врши наплату и за више од 3.500 стамбених заједница и сарађује са више од 240 јавних извршитеља, код којих у складу са законским прописима покреће поступак принудне наплате.

ЈКП “Инфостан технологије” делатност обавља под окриљем Секретаријата за комуналне и стамбене послове. Такође, постоји и континуирана сарадња са Градским правобранилаштвом Града Београда, надлежним основним и привредним судовима и Комором јавних извршитеља, у вези са наплатом неизмирених потраживања од корисника комуналних услуга.