Image

Поштовани суграђани,

Предлажемо да ваша стамбена заједница искористи законско право, не и обавезу, да наплату накнада за управљање, текуће и инвестиционо одржавање стамбене зграде Уговором повери ЈКП „Инфостан технологије“ и тако обезбеди ефикасно и правовремено прикупљање средстава по овом основу.

Законодавац је препознао да поступак прикупљања средстава потребних за фунционисање стамбене заједнице представља проблем чак и у условима када стамбена заједница функционише, а власници посебних делова већином прихватају и поштују Одлуке органа управљања зградом. Стога је чланом 65. став 1. наведеног Закона омогућено „да се наплата трошкова управљања и/или одржавања зграде врши уплатом на текући рачун тог лица или преко Система обједињене наплате комуналних и других услуга, у случају да је јединица локалне самоуправе успоставила такав систем “.
Поред других предности, Систем обезбеђује и да свака накнада, чија наплата му је поверена, постаје извесно наплатива редовним или принудним путем.

Систем обједињене наплате комуналних услуга у Београду функционише од 1977. године, а његов носилац је ЈКП „Инфостан технологије“. Од почетка примене Закона о становању до 31марта 2024. године 4.278 стамбених заједница је са ЈКП „Инфостан технологије“ склопило Уговор и наплату ових трошкова врши преко Система обједињене наплате комуналних услуга у Београду.

Ефикасност и друге предности наплате накнада за трошкове управљања, текућег и инвестиционог одржавања зграда у оквиру Система обједињене наплате нарочито су препознали власници посебних делова и органи управљања већих стамбених заједница.