Image

ЈКП “Инфостан технологије” сходно члану 65. новог Закона о становању и одржавању зграда (“Сл.гласник РС” бр. 104/16 и 9/2020-др.закон) обавештава Скупштине стамбених заједница, професионалне управнике и организаторе професионалног управљања да могу да закључе Уговор о улиставању трошкова управљања и одржавања зграде, чији је предмет пренос наплаћених трошкова управљања и одржавања преко Система обједињене наплате, односно рачуна ЈКП “Инфостан технологије”.

Наше предузеће ће свима који закључе наведени Уговор пружити могућност да преко рачуна ЈКП “Инфостан технологије” наплаћују све или неке од трошкова:

– управљања

– текућег и

– инвестиционог одржавања зграде, за које се стамбена заједница определи својом или Одлуком професионалног управника именованог у поступку принудне управе

За све додатне информације које се тичу услова закључења Уговора, исправности документације, примене закључених Уговора и слично, управницима стамбених заједница на располагању је мејл upravnici@infostan.rs.

ЗАКЉУЧЕЊЕ ОСНОВНОГ УГОВОРА

У зависности од начина именовања управника стамбене заједнице, закључење основног Уговора о улиставању трошкова управљања и/или одржавања стамбене зграде у Систем обједињене наплате ЈКП “Инфостан технологије” врши се на основу следеће документације:

1. Управник из редова станара или професионални управник именован Одлуком стамбене заједнице: 

– Попуњен образац захтева ОБ-СН-3-24

Одлуку стамбене заједнице потписану од стране управника и оверену од закона којим се уређује овера потписа, којом је стамбена заједница одлучила да се наплата трошкова управљања и/или одржавања стамбене заједнице наплаћује преко рачуна ЈКП “Инфостан технологије”. Уједно, наведеном Одлуком је потребно да се пропише да стамбена заједница овлашћује управника да закључи Уговор о улиставању трошкова управљања и одржавања са ЈКП “Инфостан технологије”

Евиденцију власника посебних делова стамбене зграде сачињену и оверену печатом од стране управника стамбене заједнице, у складу са чланом 50. став 1. тачка 6. Закона о становању и одржавању зграда

2. Професионални управник именован Одлуком јединице локалне самоуправе којом се уводи принудна управа стамбеној заједници:

– Попуњен образац захтева ОБ-СН-3-25

Одлуку управника стамбене заједнице имеменованог у поступку увођења принудне управе потписану од стране управника оверену од закона којим се уређује овера потписа, којом је одлучио да се наплата трошкова управљања и/или одржавања стамбене заједнице наплаћује преко рачуна ЈКП “Инфостан технологије”

Евиденцију власника посебних делова стамбене зграде сачињену и оверену печатом од стране управника стамбене заједнице, у складу са чланом 50. став 1. тачка 6. Закона о становању и одржавању зграда

– Сагласност или потврда јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази стамбена зграда, којим је дата сагласност на Одлуку принудног управника о трошковима управљања и одржавања зграде стамбене заједнице

– Решење јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази стамбена зграда којим је стамбеној заједници уведена принудна управа и именован професионални управник

ЗАКЉУЧЕЊЕ АНЕКСА УГОВОРА

1. Потреба за закључењем Анекса Уговора настаје само у случају да стамбена заједница или професионални управник именован у поступку принудне управе одлуче да:

– ЈКП “Инфостан технологије” повере наплату неке од накнада које нису обухваћене основним Уговором и његовим дотадашњим Анексима или

– Да се оконча наплата неке од накнада која је обухваћена основним Уговором и његовим дотадашњим Анексима

2. У случају потребе за закључењем Анекса уговора због промене услова уговарања насталих због промене прописа или пословне политике ЈКП “Инфостан технологије”, стамбене заједнице са којима је заључен Уговор ће о томе бити благовремено обавештене преко својих управника

3. Због промене управника, престанка принудне управе, промене висине накнада, броја текућег рачуна стамбене заједнице на који се врши пренос средстава, доставне адресе за пријем поште и сличних разлога није потребно закључивати Анекс Уговора

4. За закључење Анекса Уговора стамбена заједница чији је управник из редова станара или професионални управник именован Одлуком стамбене заједнице подноси следећу документацију:

– Попуњен образац захтева ОБ-СН-3-24

Одлуку стамбене заједнице потписану од стране управника и оверену од закона којим се уређује овера потписа, којом је стамбена заједница одлучила да се наплата трошкова управљања и/или одржавања стамбене заједнице наплаћује преко рачуна ЈКП “Инфостан технологије”. Уједно, наведеном Одлуком је потребно да се пропише да стамбена заједница овлашћује управника да закључи Анекс Уговора о улиставању трошкова управљања и одржавања са ЈКП “Инфостан технологије”.

5. За закључење Анекса професионални управник именован Одлуком јединице локалне самоуправе којом се уводи принудна управа стамбеној заједници подноси следећу документацију:

– Попуњен образац захтева ОБ-СН-3-25

Одлуку управника стамбене заједнице именованог у поступку увођења принудне управе потписану од стране управника оверену од закона којим се уређује овера потписа, којом је одлучио да се наплата трошкова управљања и/или одржавања стамбене заједнице наплаћује преко рачуна ЈКП “Инфостан технологије”

– Сагласност или потврда јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази стамбена зграда, којим је дата сагласност на Одлуку принудног управника о трошковима управљања и одржавања зграде стамбене заједнице.

ПРОМЕНА ВИСИНЕ НАКНАДА ПО ПОСТОЈЕЋЕМ УГОВОРУ

1. У случају промене висине накнада за управљање и/или одржавање зграде чија наплата је већ поверена ЈКП “Инфостан технологије” основним Уговором или његовим Анексима не врши се закључење Анекса Уговора

2. Документација коју је потребно поднети да би се нове цене примениле је иста као документација потребна за закључење Анекса Уговора

ПРОМЕНА УПРАВНИКА ИЛИ НАЧИНА ЊЕГОВОГ ИМЕНОВАЊА

1. У случају промене:

– управника именованог Одлуком стамбене заједнице или

– промене начина именовања управника из принудног у управника именованог Одлуком стамбене заједнице

не врши се закључење Анекса Уговора

2. У складу са обавезама стамбене заједнице утврђених Уговором, нови управник је у обавези да обавештење о промени управника достави ЈКП “Инфостан технологије” у року од осам дана од њеног настанка.

ПРОМЕНА ТЕКУЋЕГ РАЧУНА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА КОЈИ СЕ ВРШИ ПРЕНОС СРЕДСТАВА

1. У случају промене текућег рачуна на који се врши пренос наплаћених средстава по основу накнада које припадају стамбеној заједници не врши се закључење Анекса Уговора.

2. У складу са обавезама стамбене заједнице утврђених Уговором, управник је у обавези да Обавештење о промени текућег рачуна за ову намену достави ЈКП “Инфостан технологије” у року од осам дана од њеног настанка, уз услов да је промена претходно регистрована на сајту Народне Банке Србије.

РАСКИД УГОВОРА

За раскид Уговора потребно је поднети исту документацију као документацију која је потребна за закључење Анекса Уговора.

Напомена: Разлози за раскид Уговора се не морају посебно образлагати, довољна је Одлука стамбене заједнице и Извод из Записника са седнице на којој је донета. Међутим пракса је показала да је у нашим условима Систем обједињене наплате најефикасније и најпоузданије средство наплате које обезбеђује стабилну месечну наплативост у високом проценту и преко 90% без предузимања мера принудне наплате. Стога молимо стамбене заједнице и њихове управнике да, пре доношења Одлуке о раскиду Уговора, обавесте ЈКП “Инфостан технологије” о разлозима како би отклонили евентуалне недостатке процеса и на тај начин у највећој мери допринели да се циљеви доношења Закона о становању и одржавању зграда и дух у коме је закон донет остваре.

ДОСТАВА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Документација се може доставити лично или поштом на адресу било које експозитуру ЈКП “Инфостан технологије” или седишта предузећа, Данијелова 33, Београд.

НАЈЧЕШЋИ НЕДОСТАЦИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗБОГ КОЈИХ ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА НИЈЕ МОГУЋЕ

Недостатак или неусклађеност било ког од наведених елемената у Одлуци, сагласности ЈЛС или оба документа су разлози због којих даљи поступак није могуће водити, а управник стамбене заједнице ће бити позван да недостатке отклони.

1. Непотпуна Одлука стамбене заједнице о начину наплате

Одлука стамбене заједнице мора да саржи најмање одредбе предвиђене моделом:

– идентификацију стамбене заједнице (пун назив под којим је регистрована)

– датум одржавања седнице Скупштине стамбене заједнице на којој је Одлука донета

– износе накнада за трошкове управљања и/или одржавања зграде чија се наплата поверава Систему обједињене наплате ЈКП “Инфостан технологије”

– одредницу да ће се наплата накнада за трошкове управљања и/или одржавања зграде вршити путем Система обједињене наплате ЈКП “Инфостан технологије”

– овлашћење управнику да закључи Уговор са ЈКП “Инфостан технологије” и

– доставну адресу стамбене заједнице

2. Неусклађеност садржаја Одлуке стамбене заједнице и овере потписа

Датум одржавања седнице Скупштине стамбене заједнице не може бити већи од датума овере Одлуке код јавног бележника.

3. Поверавање наплате других накнада

Одлуком стамбене заједнице ЈКП “Инфостан технологије” може бити поверена искључиво наплата накнада за трошкове одређене Законом о становању и одржавања зграда:

– управљања

– текућег и

– инвестиционог одржавања зграде

Поверавање наплате других накнада од стране стамбене заједнице није могуће.

ЈКП “Инфостан технологије” наплаћена средства путем Система обједињене наплате преноси на рачун стамбене заједнице, у складу са Уговором, а о сврси, намени и динамици њиховог даљег трошења одлучује стамбена заједница без даљег учешћа ЈКП “Инфостан технологије” у том поступку или надзора над њим.

4. Неусклађеност текста Одлуке управника именованог у поступку увођења принудне управе и сагласности општине на чијој територији се зграда налази

У случају принудне управе наведене неусклађености се могу јавити између Одлуке управника стамбене заједнице и документа јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази стамбена зграда којим је дата сагласност на Одлуку принудног управника о трошковима управљања и одржавања зграде стамбене заједнице.

5. Неусклађеност текста Одлуке са поступком закључења Анекса

У тексту Одлуке на основу које се закључује Анекс раније закљученог Уговора, потребно је прецизирати да се управник овлашћује да закључи Анекс, а не основни Уговор.