Image

Промет добара и услуга за службене потребе
дипломатско – конзуларних представништава и међународних организација

У складу са чланом 24. став 1. тачка 16. Закона о порезу на додату вредност, пореско ослобођење обвезник може да оствари за промет добара и услуга намењених за:

– службене потребе дипломатских и конзуларних представништава,
– службене потребе међународних организација, ако је то предвиђено међународним уговором,
– личне потребе страног особља дипломатских и конзуларних представништава, укључујући и чланове њихових породица,
– личне потребе страног особља међународних организација, укључујући чланове њихових породица, ако је то предвиђено међународним уговором,

ако поседује:
– фотокопију потврде о реципроцитету, односно документа којим се потврђује да је пореско ослобођење предвиђено међународним уговором, издатим од стране министарства надлежног за спољне послове (основна потврда),
– оригинал службеног налога за набавку добара и услуга и увоз добара, без ПДВ-а, који издаје овлашћено лице носиоца права на обрасцу СНПДВ,
– оригинал налога за набавку добара и услуга и увоз добара, без ПДВ-а, за личне потребе носиоца права, који издаје овлашћено лице носиоца права чији је потпис депонован код Централе (Образац ЛНПДВ).

С обзиром да ЈКП Инфостан технологије рачуне издаје у своје име, а за рачун пружалаца услуга у чију корист се наплаћују накнаде за услуге исказане у рачуну система обједињене наплате и у смислу одредби чл. 17. ст. 4. тач. 2. Закона о пореду на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр. 84 /2004 , 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014 – други закон, 142/2014, 5/2015, 83/2015, 5/2016, 108/2016, 7/2017, 113/2017, 13/2018, 30/2018, 4/2019, 72/2019, 8/2020, 153/2020 и 138/2022) није обвезник пореза на додату вредност за износе накнада исказане у рачуну система обједињене наплате, ЈКП Инфостан технологије не може извршити оверу захтева за ослобођење од плаћања истог, али у бази система евидентира кориснике који ће то право остварити након овере одговарајућих образаца од стране пружалаца услуга чија услуга се наплаћује преко система обједињене наплате. У ту сврху потребно је попунити образац захтева одговарајућег захтева за издавање рачуна система обједињене наплате комуналних услуга у Београду у складу са уговором о реципроцитету:

и исти доставити ЈКП Инфостан технологије до 15. марта 2024. године:

–          непосредно у седиште предузећа, Данијелова 33 у Београду или

–          дигитализовану верзију у прилогу поруке електронске поште упућене на адресу infostan@infostan.rs

Истовремено, одговарајући  СНПДВ/СЛПДВ налози подносе се на оверу непосредно вршиоцима комуналних услуга, а чије се накнаде наплаћују на рачуну система обједињене наплате и то:

Услуга

Пружалац

Контакт

Грејање, грејање – инсталисана снага, топла вода

 

Вода, канализација

 

Сакупљање и транспорт комуналног отпада

 

Одлагање комуналног отпада

 

Одржавање зграде и лифта

 

ЈКП Београдске електране

 

ЈКП Београдски водовод и канализација

 

ЈКП Градска чистоћа Београд

 

Бео Чиста Енергија доо

 

ЈП Градско стамбено Београд

 

Цара Душана 141, Земун,

Јелица Живанчев, телефон 064/899-8768

Кнеза Милоша 27,

Горан Вранић, телефон 064/851-8231

Мије Ковачевића 4,

Јована Свилар, телефон 063/113-8891

Тошин бунар 242В, Нови Београд,

e-mail: bcefinance@bcenergy.rs

Данијелова 33,

Љубица Марковић, телефон 069/895-0487

Уколико је потребно, можете нас контактирати путем  електронске поште на office@infostan.rs или телефоном на 011/3954-203.