Image

Поштовани корисници,

Овим путем вас обавештавамо  да је Решењем градоначелника града Београда број 38-7001/23-Г од 03.10.2023.године дата сагласност на Одлуку о цени за испоручену воду и одвођење отпадних вода коју је донео  Надзорни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ дана 01.09.2023. године  под бројем 50415/2, а која је објављена у Службеном листу града Београда број 79-2 од 13. октобра 2023. године и примењиваће се почев од 01.01.2024.године.

Нове цене, без урачунатог пореза на додату вредност, износе: 67,50 дин/m3 за испоручену воду, 27,28 дин/m3 одвођење отпадних вода и 148,35 дин/m3 погонску спремност система.

У Београду, 15. октобра 2023. године