Пошаљите ову адресу пријатељу

E-mail Вашег пријатеља:

Ваше име:

Ваш e-mail:

Тема поруке:

Пошаљите Одустаните

                                              Учесници у СОН-у

Даваоци услуга, и услуге и производи који се наплаћују путем уплатница Система обједињене наплате


ЈКП "Београдске електране" Београд - Услуга производња и дистрибуције топлотне енергије за потребе грејања и испорука потрошне топле воде 

ЈКП  "Београдски водовод и канализација" Београд - Услуге производње и испоруке воде за пиће и  одвођење отпадних вода

ЈП "Градско стамбено" Београд - Услуга одржавања стамбених зграда  (хитне интервенције, одржавање лифтова, одржавање кровова, одржавање фасада, одржавање заједничких уређаја у стамбеним зградама), и услуга наплате закупнине за станове у друштвеном и државном власништву

ЈКП "Градска чистоћа" Београд - Услуга одношења и депоновања комуналног отпада

ЕПС Дистрибуцијa д.о.о. - Услуга испоруке електричне енергије за заједничку потрошњу уређаја у стамбеним зградама и гаражама и потрошњу подстаница за грејање

"Димничар" ад Београд - Услуге чишћења и одржавања оџака

ЈКП "10. Октобар" Барајево - Услуга одношења и депоновања комуналног отпада и управљање и одржавање гробаља на територији општине Барајево

ЈП "Сурчин" Сурчин - Услуга одношења и депоновања смећа, услуге чишћења и одржавања оџака, одржавање цевастих пропуста и пружање погребних услуга и одржавање гробаља на територији општине Сурчин

Секретаријат за имовинско правне послове Град Београд - Закупнина за социјалне станове у власништву Града Београда

Војна Пошта 2289 - Услуга производња и дистрибуције топлотне енергије за потребе грејања са подстаница у власништву војске РС

КОНЕ доо Београд - Услуга одржавања лифтова

Задужбина "Николе Спасића" Београд -Наплата закупнине за станове у власништву задужбине

Задужбина "Заједнице братства Милоја и Михајла Д. Васића" - Наплата закупнине за станове у власништву задужбине

Задужбина "Наумовић Димитрија, казанџије из Београда, жене Анке и сина Васе“ Београд - Наплата закупнине за станове у власништву задужбине

Задужбина "Рихарда Фрелиха" Београд - Наплата закупнине за станове у власништву задужбине

Задужбина Љубице М. Здравковић - Наплата закупнине за станове у власништву задужбине

Задужбина "Раде и Милана Вукићевића" Београд - Наплата закупнине за станове у власништву задужбине

Задужбина "Драгољуба Маринковића" Београд - Наплата закупнине за станове у власништву задужбине

Фондације „ Милана Стефановића Смедеревца и супруге Даринке“ Београд - Наплата закупнине за станове у власништву задужбине

Задужбина "Влајка Калинића" Београд - Наплата закупнине за станове у власништву задужбине

Задужбина "Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића" Београд - Наплата закупнине за станове у власништву задужбине

Задужбина Веселина Лучића Београд - Наплата закупнине за станове у власништву заздужбине

Задужбина Ђоке Влајковића Београд - Наплата закупнине за станове у власништву задужбине

Министарство за пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде - Републичке таксе за приобаље (коришћење водног добра и накнада за испуштену воду)

Дунав осигурање ад Београд - Осигурање стана 

ДДОР Нови Сад ад Нови Сад - Осигурање стана
 
Глобос осигурање ад Београд - Осигурање стана 

Wiener Stadtische осигурање ад Београд - Осигурање стана 

Uniqa осигурање ад Београд - Неживотно осигурање лица, осигурање стана

"ПКБ корпорација"  Падинска скела Београд - Наплата услуга воде и канализације, одржавања и закупнине

ЈКП "Инфостан технологије" делатност обавља под окриљем Секретаријата за комуналне и стамбене послове. Такође, постоји и континуирана сарадња са Градским јавним правобранилаштвом, Првим основним судом у Београду и Комором јавних извршитеља у вези наплате заосталих потраживања од корисника комуналних услуга и производа.