Пошаљите ову адресу пријатељу

E-mail Вашег пријатеља:

Ваше име:

Ваш e-mail:

Тема поруке:

Пошаљите Одустаните

Надлежности

ЈКП "Инфостан технологије" није надлежан за квалитет и обим комуналних услуга и производа, као ни за висину накнаде која се плаћа.

ЈКП "Инфостан технологије" обавља наплату накнаде за коришћење комуналних услуга и производа кроз Систем обједињене наплате на подручју 10 градских општина и две ободне градске општине.

За квалитет и обим комуналних услуга и производа у Београду надлежни су даваоци услуга или производа, а за висину накнаде надлежни су органи јавне управе или предузећа која пружају уговорене услуге.

Назив услуге или производа

Надлежно предузеће или институција

Заједничка електрична енергија

"ЕПС дистрибуција доо"

Закупнина станова

ЈП "Градско стамбено"

Изношење смећа

ЈКП "Градска чистоћа"

Грејање

ЈКП "Београдске електране"

Вода и канализација

ЈКП "Београдски водовод и канализација"

Потрошна топла вода

ЈКП "Београдске електране"

Коришћење водног добра и Накнада за испуштену воду

Републичка дирекција за воде

Димничарске услуге

Предузеће "Димничар"

Одржавање заједничких уређаја, фасада, лифтова и кровова

ЈП "Градско стамбено"

Хитне интервенције

ЈП "Градско стамбено"

Чишћење зграда

ЈП "Градско стамбено"

Осигурање простора или лица

Осигуравајуће куће

 

 

ГРАНИЧНЕ НАДЛЕЖНОСТИ

Сложеност рада на одржавању комуналне инфраструктуре Београда најчешће захтева синхронизовано деловање више јавних комуналних предузећа. У појединим случајевима долази до преклапања њихових надлежности из практичних разлога или због недовољно прецизне регулативе. То су такозване граничне надлежности, када је неопходно разграничити шта је чија обавеза како би постојећи комунални проблем био решен.

Водовод и канализација

ЈКП "Београдски водовод и канализација" одржава уличне водоводне инсталације закључно са водомером и одводним вентилом (вентил непосредно иза водомера) и уличну канализациону мрежу закључно са каналом до првог ревизионог силаза (шахт најближи уличном каналу) и уличне сливнике.

Кућне инсталације су водоводне инсталације и уређаји корисника воде који почињу иза одводног вентила на водомеру у водоводном прикључку и завршавају се точећим местом, а инсталације канализације после (узводно) првог ревизионог силаза са каскадом и ревизијом. Кућне инсталације одржава власник, односно корисник објекта, или предузеће са којим власник има уговор о одржавању. За стамбене зграде то је најчешће ЈП "Градско стамбено".

Грејање и топла вода

Када дође до загушења и изливања фекалија у индивидуалним, блоковским котларницама и предајним станицама које доводе до поремећаја у испоруци топлотне енергије, онда ЈКП "Београдски водовод и канализација" отклања узрок загушења, а ЈКП "Београдске електране" последице.

Ако ЈКП "Београдски водовод и канализација" остави топлану без напајања водом, у обавези је да обезбеди цистерне са водом.

У случају квара на инсталацији за потрошну топлу воду ЈКП "Београдске електране" поправља кварове на делу инсталација до измењивача и измењивач, а ЈП "Градско стамбено" на секундарном делу инсталација (уколико је Скупштина/Савет зграде склопила уговор са ЈП "Градско стамбено").

Електрична енергија

ЈП "ЕПС дистрибуција Београд" надлежна је за одржавање електричних инсталација до бројила, укључујући и електрично бројило.

Инсталације иза електричног бројила представљају кућну инсталацију и о њој брину власници који сами сносе трошкове и сами је одржавају или за то уговором ангажују ЈП "Градско стамбено".

Субвенције за плаћање комуналних услуга и производа

Зависно од категорије корисника, субвенције одобрава Градски центар за социјални рад или општинске и градске службе за борачку и инвалидску заштиту.